Cartea Sfintei Tereza de Lisieux (a Pruncului Isus)

Novena cea mică

Rugăciuni de nouă zile către Sfânta Tereza de Lisieux (a Pruncului Isus)

Părinte ceresc, care încununezi cu dumnezeieşti daruri vredniciile celor ce-Ţi slujesc cu credinţă pe pământ, adu-Ţi aminte de iubirea înflăcărată cu care Te-a iubit Mica Floare, Sfânta Tereza a Pruncului Isus. Încrezătoare în Tine, ea ne-a spus, că în Cer Tu ai să-i împlineşti toate cererile, pentru că ea a împlinit pe pământ totdeauna voia Ta. Ascult-o şi acum, Părinte ceresc. Pentru rugăciunile ei, ascultă cererea mea. Pentru vredniciile ei, treci cu vederea nevrednicia mea şi mă ajută.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care ne-ai făgăduit că în Cer nu-Ţi vei uita nici de un pahar de apă dat aproapelui nostru din iubire către Tine, adu-ţi aminte cât de mult Te-a iubit, ce a făcut, şi cât a suferit Sfânta Tereza pentru mântuirea sufletelor. Aminteşte-Ţi, Doamne Isuse, cum ne-a făgăduit, că îşi va petrece în Cer, făcând bine pe pământ. Pentru iubirea ei, pentru vredniciile şi rugăciunile ei, ascultă, Isuse Preabune, cererea mea, şi mă ajută.

Spirite Sfinte, care ai luminat şi înfrumuseţat, cu atâtea daruri cereşti, şi ai dus la desăvârşire sufletul Sfintei Tereza, pentru credinţa şi statornicia cu care Te-a ascultat, cât a fost pe pământ, Te rog, din adâncul inimii mele, ascultă rugăciunile ce Ţi le face pentru mine, arată-Ţi îndurarea, împlinind nevrednica mea cerere. Adu-Ţi aminte de făgăduinţa ei, că va face să cadă din cer o ploaie de trandafiri şi milostiveşte-Te, Spirite Sfinte, ca să-şi poată împlini această făgăduinţă.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Sfântă Tereza, cerească floare, care în scurta ta viaţă pământească ai fost model de blândeţe şi de curăţie îngerească, flacără de iubire, stâncă de statornicie şi încredere în Dumnezeu şi în nemărginita Sa bunătate, acum când te bucuri de plina răsplată a virtuţilor tale, aruncă-ţi o privire, din fericitul tău lăcaş ceresc, spre mine, care cu deplină încredere alerg la tine şi-ţi cer ca să fii mijlocitoare pentru mine, către Preacurata Fecioara Maria, care din copilăria ta te-a iubit şi te-a ocrotit ca pe o floare. Roag-o, pentru mine, ca să-mi câştige de la Preabunul Isus, dumnezeiescul ei Fiu, darul ce-l doresc în clipa aceasta. Mijloceşte-mi, odată cu aceasta, binecuvântarea şi ocrotirea Sa, în această viaţă şi în ceasul morţii mele. Amin.

Bucură-te, Regina Cerului, Maica îndurărilor, viaţa şi nădejdea noastră, bucură-te. La tine alergăm, către tine strigăm noi, rătăciţii fii ai Evei. Gemând şi suspinând ne îndreptăm către Tine inimile noastre din această vale a lacrimilor. Apărătoarea noastră, Maica milostivirii, întoarce-ţi spre noi privirea blândă şi înduioşătoare şi îndreaptă-ne la Isus, preabinecuvântatul rod al pântecelui Tău. O, Preabună Maică, dulce Fecioară Maria, ajută-ne. Amin.

Sfântă Tereza, gingaşă floare cerească, fă să cadă şi asupra noastră ploaia ta de trandafiri, împlineşte-ţi şi faţă de noi făgăduinţa şi câştigă-ne de la Dumnezeu darurile pe care le aşteptăm de la nemărginita Sa bunătate.

Doamne, Dumnezeul meu, care ai luminat cu lumina Sfântului Tău Spirit sufletul Sfintei Tereza şi ai aprins în inima ei flacăra iubirii dumnezeieşti, fă ca prin mijlocirea ei să Te iubim şi noi şi să facem să fii tot mai mult iubit. Amin.

Novena cea mare

Rugăciuni pentru nouă zile

Ziua întâi

Rugăciune:
Sfântă Tereza, cerească floare, înrourată de roua harului şi a iubirii dumnezeieşti, care te-a făcut mai curată şi mai strălucitoare decât cel mai scump cristal pământesc şi mai frumoasă decât cea mai frumoasă floare de Mai, la tine alerg, oferindu-ţi novena pe care o încep astăzi în cinstea ta. Adu-ţi aminte de făgăduinţa făcută când erai pe pământ, că: „după moarte, mă voi coborî pe pământ ca să învăţ sufletele să iubească pe Dumnezeu cum L-am iubit eu”. Coboară-te şi la mine şi mă învaţă să iubesc pe Dumnezeu, să mă lepăd de tot ce nu e plăcut Lui şi să trăiesc numai pentru El. Fii povăţuitoarea mea pe drumul iubirii lui Dumnezeu, pe drumul mântuirii. Fie-ţi milă de mine şi mijloceşte-mi darul… (aici aminteşti scopul pentru care faci novena) pentru care te rog din adâncul inimii mele.

Doamne, Isuse Christoase, care ai zis că: „De nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”, ajută-mă ca să urmez pilda vieţii Sfintei Tereza, trăind de aici încolo o viaţă curată, simplă şi evlavioasă, spre mai mare mărirea Ta, învrednicindu-mă a fi părtaş împărăţiei Tale. Amin.

De trei ori: Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum… Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

Ziua a doua

Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare a iubirii dumnezeieşti, podoabă a grădinii Raiului, pildă a smereniei şi a curăţiei inimii, îţi mulţumesc pentru învăţătura pe care mi-o dai prin viaţa ta. Fierbinte te rog să mă ajuţi ca să izgonesc din inima mea toată deşertăciunea, toată trufia, toată pizma şi răutatea, pentru ca în locul lor să sălăşluiască blândeţea, umilinţa şi acea iubire divină, care a înflăcărat îngereasca ta inimă. Ajută-mă să iubesc pe Dumnezeu şi, din iubire către El, să iubesc pe aproapele meu. Sfântă Tereza, mucenică a sfintei iubiri, fă ca să se aprindă şi în inima mea focul dragostei dumnezeieşti şi mijloceşte-mi darul pentru care alerg acum la sprijinul tău.

Doamne, Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai destăinuit Sfintei Tereza marea taină a iubirii, pentru vredniciile şi rugăciunile ei, fă ca să Te iubesc şi eu şi, din dragoste către Tine, să mă îndrept şi să suport cu creştinească răbdare toate greutăţile acestei vieţi.

De trei ori: Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum… Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

Ziua a treia

Rugăciune:
Sfântă Tereza, dumnezeiască floare, crin al vieţii sufleteşti, fecioară înţeleaptă, la tine alerg în clipa aceasta, cu deplină încredere, rugându-te, din adâncul inimii mele, ca să-mi mijloceşti Darul Sfântului Spirit de a mă curăţi de orice înclinare, obişnuinţă şi patimă rea şi de a trăi de aici încolo o viaţă sufletească urmând poruncile dumnezeiescului Mântuitor şi îndemnurile Sfântului Spirit. Arată-ţi iubirea şi faţă de mine şi mă ajută ca să caut în toate lucrurile şi faptele mele numai voia şi mărirea lui Dumnezeu. Fii ocrotitoarea mea şi, ca semn al ocrotirii tale, mijloceşte-mi darul pentru care cer sprijinul tău.

Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu cel preabun şi preamilostiv, pentru rugăciunile Sfintei Tereza, care şi-a petrecut viaţa în cea mai deplină nevinovăţie, pentru vredniciile ei, te rog învredniceşte-mă ca în curăţie şi nevinovăţie să-mi petrec viaţa mea.

De trei ori: Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum… Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

Ziua a patra

Rugăciune:
Mică floare, Sfântă Tereza, care sub razele soarelui iubirii dumnezeieşti ai înflorit şi ai răspândit mireasma sfinţeniei şi a iubirii dumnezeieşti, ajută-mă ca prin mijlocirea rugăciunilor tale să devin şi eu o floare în grădina lui Dumnezeu, ridicându-mă din întunericul păcatului, unde am fost doborât de vântul patimilor şi al relelor mele porniri şi înclinări. Câştigă-mi harul ca de aici încolo să sporesc în virtuţi şi în fapte bune, ducând o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Aminteşte-ţi de făgăduinţa făcută, cât ai fost pe pământ, că vei face să cadă asupra cinstitorilor tăi o ploaie de trandafiri. Lasă să cadă şi asupra mea această ploaie a harului ceresc, făgăduindu-ţi că, de aici încolo, mă voi număra şi eu în rândul celor ce te cinstesc. Ajută-mi să dobândesc, prin mijlocirea ta, darul pe care îl nădăjduiesc prin această novenă.

Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu, Dumnezeul iubirii şi îndurărilor, ajută-mă ca să pot urma şi eu calea cea mică a sfinţeniei, care ne-a deschis-o Sfânta Tereza a Pruncului Isus.

De trei ori: Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum… Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

Ziua a cincea

Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare pe stânca virtuţii umilinţei, căreia Dumnezeu ţi-a destăinuit taina smereniei. Tu ai vrut să rămâi totdeauna mică, pentru ca, în copilăreasca ta nevinovăţie, să te învredniceşti cu atât mai mult de iubirea şi bunătatea lui Dumnezeu. Tu te-ai bucurat şi ai mulţumit lui Dumnezeu, pentru că oamenii te socoteau slabă şi mică, ştiind că cei mici şi slabi nu se osândesc. Tu, care te-ai ridicat la cer prin smerenie, dobândeşte-mi darul ca să alung din inima mea toată mândria, toată trufia, deşertăciunea şi să-mi cunosc slăbiciunile şi netrebnicia mea, pentru ca de aici încolo, cunoscându-mi nimicnicia, să trăiesc în umilinţă şi nevinovăţie. Ajută-mă ca să mă învrednicesc de darul pentru care alerg la sprijinul tău.

Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul meu, care înalţi pe cei umiliţi şi umileşti pe cei mândri, ajută-mă să-mi curăţesc inima de toate buruienile deşertăciunilor, ca urmând pilda Sfintei Tereza să-Ţi slujesc Ţie în umilinţă şi nevinovăţie.

De trei ori: Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum… Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

Ziua a şasea

Rugăciune:
Sfântă Tereza, mic apostol al iubirii şi al smereniei, pe care Dumnezeu te-a trimis nouă ca să ne arăţi calea cea mică a fericirii cereşti, care te-a condus pe tine la culmile sfinţeniei, fă să picure, din înălţimile Cerului, şi în inima mea, mirul milostivirii dumnezeieşti, care să mă vindece şi să mă trezească la o nouă viaţă sufletească. Fă să se reverse în inima mea încrederea în nemărginita îndurare dumnezeiască. Ajută-mă să dobândesc râvnă în împlinirea datoriilor mele sufleteşti şi răbdare în suportarea greutăţilor pământeşti şi a durerilor trupeşti, iar ca semn al ocrotirii tale, mijloceşte-mi darul pentru care mă rog în aceste nouă zile.

Doamne, Isuse Christoase, răscumpărătorul meu, prin mijlocirea Sfintei Tereza, care prin umilinţă şi simplitate s-a înălţat la culmile sfinţeniei, învredniceşte-mă să urmez şi eu calea, atât de plăcută Ţie, a smereniei şi a nevinovăţiei.

De trei ori: Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum… Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

Ziua a şaptea

Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare a smereniei şi a nevinovăţiei, care ai urmat cu sfinţenie pilda umilinţei lui Isus şi a Preacuratei Fecioare Maria, ajută-mă să sting în inima mea focul patimilor şi al ispitelor, spre a o curăţi şi împodobi cu virtuţile curăţiei, umilinţei şi iubirii dumnezeieşti. Învaţă-mă să iubesc smerenia şi suferinţa, să port cu resemnare crucea acestei vieţi. Tu ai înţeles şi ai împlinit cuvintele Mântuitorului: „Cine vrea să-mi fie ucenic, să-şi ia crucea pe umeri şi să-mi urmeze”. Fă ca şi eu să mă învrednicesc a purta, cu creştinească răbdare, orice cruce îmi va trimite Dumnezeu şi să o primesc ca un semn al iubirii Sale faţă de mine. Fii învăţătoarea mea în şcoala virtuţilor şi, ca semn al ocrotirii tale, mijloceşte-mi darul pentru care mă rog în aceste nouă zile.

Doamne, Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care din iubire pentru mine ai suferit batjocuri, ocări şi durerile răstignirii, fă ca să îmbrăţişez crucea Ta şi să înţeleg durerea care ai suferit-o pentru mine pe Golgota, trezind în sufletul meu durere pentru păcatele mele. Fă să mă scârbesc de mine şi să Te iubesc pe Tine mai presus de toate.

De trei ori: Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum… Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi.

Ziua a opta

Rugăciune:
Sfântă Tereza, gingaşă floare a copilăriei sufleteşti, care prin pilda vieţii tale ne-ai învăţat că Dumnezeu nu cere de la noi jertfe mai mari decât sinceritatea, smerenia, răbdarea, blândeţea şi iubirea, ajută-mă să mă întorc şi eu la calea nevinovăţiei copilăreşti şi să dobândesc darul acestor virtuţi, care să mă însoţească până la mormânt. Fă ca voinţa mea să o port înaintea Lui ca un copil ascultător faţă de părintele său iubitor şi iubit. Mijloceşte-mi, dumnezeiescule Mântuitor, graţia unei depline întoarceri şi darul pentru care mă rog în aceste zile.

Isuse Preabune, primeşte-mă iarăşi în braţele iubirii Tale dumnezeieşti şi nu mă lăsa ca să mă abat vreodată de la calea Ta. Te iubesc, o, bunătate nemărginită, şi vreau să te iubesc în veşnicie. Fă să am pururea înaintea ochilor mei jertfa iubirii Tale, crucea Ta, mântuirea mea.

De trei ori: Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum… Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

Ziua a noua

Rugăciune:
Sfântă Tereza, floare a desăvârşirii creştineşti, înaintea ta vin cu umilinţă şi cu inima îndurerată, şi copleşit de ruşine recunosc că, în urma vieţii mele de până aici, port cu nevrednicie numele de creştin. Prin mijlocirea ta şi prin pilda vieţii tale, vreau să-mi îndrept viaţa, să devin un fiu vrednic al Sfintei Biserici a lui Christos, să-i păzesc cu sfinţenie poruncile, să-i cinstesc Tainele şi să-i urmez învăţăturile. Îngeresc apostol al iubirii şi al nevinovăţiei, mijloceşte-mi de la Mântuitorul darul de a mă întoarce şi de a fi un pom rodnic în grădina Sa.

Doamne, Isuse Christoase, Dumnezeul iubirii şi al îndurătorilor, cu adâncă umilinţă cad înaintea Ta şi Te rog să mă învredniceşti de darul pentru care mi-am ales ca mijlocitoare pe Sfânta Tereza a Pruncului Isus şi, odată cu dobândirea acestui dar, să mă ajuţi să încep o viaţă nouă, după pilda îngereştii mele mijlocitoare. Amin.

De trei ori: Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum… Sfântă Tereza, roagă-te pentru noi!

Rugăciune în cinstea Sfintei Tereza a Pruncului Isus

Doamne, Dumnezeule Atotputernice, Dumnezeul milei şi al îndurărilor, care ai înzestrat pe Sfânta Tereza a Pruncului Isus cu comoara tuturor virtuţilor şi ai făcut-o să strălucească prin nenumărate minuni, săvârşite prin mijlocirea ei, fă, o, Doamne, ca mijlocirea ei în cauza mea să găsească milă şi ascultare.

Sfântă Tereza, curată fecioară, Mireasă a lui Isus, din adâncul inimii mele te rog, mijloceşte-mi de la Tronul dumnezeieştii îndurări darul pentru care alerg la tine în clipa aceasta. Fă ca rugăciunea mea să găsească ascultare prin mijlocirea ta. Lasă să cadă şi asupra mea ploaia de trandafiricare ne-ai făgăduit-o înainte de a te muta la cer. Ajută-mă ca, primind darul pentru care fac această novenă, în semn de mulţumire şi recunoştinţă, să mă apropii tot mai mult de Dumnezeul meu, să-l slujesc cu credinţă, să-ţi urmez cu sfinţenie. Sfântă Tereza, ajută-mă, roagă-te pentru mine! Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Rugăciunea Sfintei Tereza către Sfânta Treime

Doamne, Dumnezeul meu, Treime Preafericită, Ţie mă ofer ca jertfă a iubirii Tale, pentru a tră într-un act de iubire desăvârşită, şi Te rog din suflet ca să mă mistui fără încetare, făcând să se reverse în sufletul meu valurile iubirii desăvârşite, care sunt cuprinse în Tine, în aşa chip, ca, prin aceasta, Dumnezeul meu, să devin o martiră a iubirii Tale.

Fă, Doamne, ca, după ce, prin această mucenicie, voi fi pregătită să mă înfăţişez înaintea Ta, să mor, iar sufletul meu să zboare fără întârziere spre acele înălţimi, unde mă aşteaptă îmbrăţişarea veşnicei şi milostivei Tale iubiri.

O, Dumnezeul meu, vreau ca la fiecare bătaie a inimii mele să-Ţi reînnoiesc jertfa mea, de nenumărate ori, până când, scăpată de lumea umbrelor pământului, voi putea, faţă la faţă să-Ţi mărturisesc în veşnicie iubirea mea.

Altă rugăciune:

O, Dumnezeul meu, Treime Preafericită, vreau să Te iubesc şi să fac să Te iubească şi alţii. Vreau să lucrez în folosul şi spre cinstea Sfintei Maici Biserici, întru mântuirea sufletelor pe pământ şi slobozirea celor din focul curăţitor. Vreau să împlinesc în mod desăvârşit sfântă voia Ta şi să ajung la acea treaptă a strălucitei deplinătăţi creştineşti, care ai pregătit-o pentru mine în Împărăţia Ta; cu un cuvânt, vreau să ajung sfântă. Dar, cunoscându-mi slăbiciunea şi neputinţa mea, Te rog pe Tine, Dumnezeul meu, ca Tu să-mi fi sfinţirea mea.

Doamne, Dumnezeul meu, care atât de mult m-ai iubit, încât şi pe Unicul născut, Fiul Tău, mi L-ai dat mie ca Mântuitor şi Mire, încredinţându-mi nepreţuita comoară a vredniciilor Sale: eu această comoară Ţi-o ofer Ţie, Ceresc Părinte, şi cu adâncă umilinţă Te rog să nu mă priveşti în alt chip decât prin Sfânta Sa Faţă şi prin Sfânta Sa Inimă înflăcărată de focul iubirii.

În acelaşi chip, Îţi ofer, Dumnezeul meu, meritele tuturor sfinţilor din Cer şi de pe pământ, toată iubirea sfinţilor şi îngerilor, şi mai ales ale Preacuratei Fecioare Maria, Maica mea Preadulce, prin mijlocirea căreia Îţi fac această dăruire.

Fiul Ei, mirele meu preascump, ne-a spus când a fost printre noi: „Orice veţi cere în numele meu de la Tatăl, vi se va da vouă.” Sunt sigură, deci, că ruga mea va fi ascultată.

Câteva deprinderi sufleteşti în timpul novenei

Ziua întâi: Să asculţi o Sfântă Liturghie sau, dacă nu poţi, să fii măcar cu sufletul de faţă la o Sfântă Slujbă.

Ziua a doua: Să dai pomană sau să faci o altă milostenie într-un scop bun.

Ziua a treia: E bine să ţii ajun, măcar până la prânz. Să zici de trei ori Tatăl nostru şi Născătoarea, în cinstea Sfintei Tereza.

Ziua a patra: Roagă-te Sfintei Familii (Isus, Maria, Iosif) ca să te învrednicească de o moarte bună, adică în ceasul morţii tale să fii împăcat cu Dumnezeu.

Ziua a cincea: La sfârşitul rugăciunilor ce le faci în această zi, să zici: „Doamne, fie voia Ta”.

Ziua a şasea: Gândeşte-te de mai multe ori pe zi la cuvintele lui Isus: „Ce-i foloseşte omului de-ar dobândi lumea toată, iar sufletul său îşi va pierde” (Matei 16, 26). Caută să tragi folos din această dumnezeiască învăţătură.

Ziua a şaptea: Pune pază gurii tale, ca să nu vorbeşti nimic rău despre aproapele tău. Caută să te împaci cu cei cu care eşti în ceartă şi duşmănie. Fă un bine cât de mic celui care te-a supărat sau te-a vătămat în vreun chip. Cu un cuvânt, iartă, ca să fii iertat şi tu.

Ziua a opta: Gândeşte-te de mai multe ori peste zi la mulţimea păcatelor tale. Cere spirit de pocăinţă şi zi de mai multe ori: Isuse, fii milostiv cu mine, păcătosul.

Ziua a noua: Roagă-te pentru întoarcerea păcătoşilor.

În timpul novenei trebuie să faci o Spovedanie bună, cu inimă umilită şi cu adâncă părere de rău pentru păcate, făgăduind lui Dumnezeu întoarcere şi o viaţă mai bună, mai curată, şi să te cumineci primind pe Mântuitorul Isus Christos în inima ta cu toată evlavia şi curăţia cuvenită. Spovedania şi Cuminecarea se pot face în oricare din cele nouă zile.

Rugă către Sfânta Tereza

Cu blânzii ochi ai milei
Priveşti din înălţime
Spre noi, iubită floare
A Pruncului Isus;
Privirea-ţi varsă haruri
În inimi iubitoare,
Şi suflete ridică
Spre Tronul cel de sus.

Iubirea-ţi delicată
Din sânu-ţi de fecioară,
În valuri se revarsă
Asupra celor mici;
Isus, măritu-ţi mire,
Te-ascultă cu iubire,
Când tu cu noi, spre Dânsul
Privirile-ţi ridici.

La ruga ta se sfarmă
A diavolului ură;
Şi învrăjbiţii oameni
Se iartă-mprumutat;
Te roagă deci, te roagă,
Terezo, fecioară,
Iubirea să coboare
Pe globul întinat.

Isus din Sfânta Taină
În inimi să rodească
Iubire arzătoare,
Credinţă şi avânt;
Statornică nădejde
În inimi să coboare,
Şi-mbelşugată pace
Să vină pe pământ.

În cinstea Sfintei Tereza a Pruncului Isus

Cu inima săltând de bucurie
Veniţi voi fraţi, veniţi şi voi surori;
Din trista vieţii noastre pribegie,
Micii Tereza să-i aducem flori.

Frumoasă eşti, o, Sfântă preaiubită,
Cununi de stele te împodobesc;
Mărită eşti, Tereză fericită,
În strălucirea tronului ceresc.

Când petreceau pe-acest pământ de jale
Ai mers pururea pe îngustul drum;
Din jertfele şi lacrimile tale
Şi-ai împletit cununa ta de-acum.

Pe urma ta grăbim şi noi spre ţară
Cu-al lui Isus şi al Mariei dor;
Lumeasca bucurie ni-i amară
Păcatul ne dă groază şi fior.

Patroana noastră, Sfântă Milostivă,
Cuprinde-ne sub scutul tău de sus.
Scuteşte-ne de tot ce ni-mpotrivă,
Păstrează-ne pururea cu Isus.

(din cartea de rugăciuni “Calea mântuirii”, Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *