Cartea Sfântului Iosif

Când valuri de necazuri, greutăţi sau suferinţe se năpustesc asupra ta, nu deznădăjdui, ci adu-ţi aminte că nu eşti singur, nu eşti părăsit, nu eşti dat uitării. Tu ai unde să alergi după ajutor, ai de la cine aştepta sprijin şi mângâiere. Ridică-ţi ochii inimii tale spre Cer, şi de acolo îţi va veni ajutorul. Acolo ai pe Preacurata Maică Fecioară, pe Sfântul Iosif, care îţi vor mijloci, de la Preabunul Isus, tărie în încercări, ajutor în strâmtorări, alinare în dureri şi mângâiere în necazuri.

Mulţi, înaintea ta, în necazuri mai grele, în suferinţe mai cumplite, s-au învrednicit de ajutorul Sfântului Iosif, patronul şi ocrotitorul familiei creştine. Aleargă şi tu la el, cu încredere şi cu nădejde, şi deschide-ţi inima ta, arătându-i durerea sau necazul care te frământă şi cere-i să-ţi mijlocească, de la Isus, ajutorul de care ai trebuinţă.

Roagă-te cu stăruinţă, în cele nouă zile închinate Sfântului Iosif, şi aşteaptă cu încredere şi cu evlavie împlinirea cererii tale. Trebuie să ştii însă că o adevărată novenă nu constă numai dintr-o rugăciune de mântuială, rostită în grabă, după rânduiala arătată în carte, ci se cere ceva mai mult. Zilele închinate Sfântului căruia îi ceri ajutorul trebuie să fie adevărate zile de reculegere, petrecute într-o cât mai desăvârşită evlavie şi fapte bune, împlinindu-ţi cu sfinţenie toate îndatoririle tale, arătând că eşti creştin nu numai cu numele, ci şi cu fapta. Când vrei să trăieşti câteva zile în preajma unui Sfânt, de la care aştepţi un ajutor atât de mare, atunci e lucru firesc să cauţi să-i fii plăcut prin purtarea, prin sinceritatea şi prin toate faptele tale, căci altfel cum te-ai putea aştepta să te asculte.

Gândeşte-te că Sfântul Iosif este, pentru creştini, pilda cea mai vie, icoana cea mai strălucită a sfinţeniei, chip de blândeţe, de smerenie şi de curăţie, de iubire şi de încredere în Dumnezeu. Caută deci să i te asemeni şi să-i urmezi. Şi dacă până acum nu ai fost o pildă bună pentru cei din jurul tău, cere Sfântului Iosif, mai presus de toate, acest dar atât de trebuincios mântuirii tale.

Nu uita însă ca, în timpul novenei, să-ţi uşurezi sufletul de păcate prin spovedanie, primind în inima ta pe Isus, în Sfânta Taină a Cuminecării.

 Rugăciune către Sfântul Iosif

Se rosteşte în fiecare din cele nouă zile:

Preamărite Sfinte Iosife, în grija căruia bunul Dumnezeu a încredinţat cele două persoane pe care mai mult le-a iubit pe pământ, pe Isus şi pe Maria, iată, şi noi alergăm la ocrotirea ta părintească.

Tu să fii ocrotitorul şi părintele nostru împreună cu Preacurata Fecioară Maria, tu să duci rugăciunile noastre la Dumnezeu şi, precum ai scăpat pe pruncul Isus de mânia tiranului Irod, aşa să ne ocroteşti şi pe noi de toţi duşmanii trupeşti şi sufleteşti.

Ţie ţi-a fost încredinţată comoara fecioriei Maicii lui Dumnezeu, ţie îţi încredinţăm, şi noi, curăţia sufletelor şi a gândurilor noastre. Păzeşte-ne cu puterea ta, o, puternice păzitor al Sfintei Familii. Nu înceta a ruga, pentru noi, pe Isus, ca în necazuri să ne fii mângâiere şi, întru slăbăciuni, întărire, binecuvântându-ne pe noi şi pe familiile noastre.

Mijloceşte pentru noi toate darurile de folos sufletelor noastre, iar în vremea când va trebui să ieşim din această viaţă tu să primeşti sufletele noastre şi să le aşezi în braţele lui Isus şi ale Mariei, ca împreună cu tine să putem lăuda, în toată veşnicia, pe Isus, pe care tu L-ai purtat în braţele tale, şi pe Fecioara fecioarelor şi Împărăteasa Cerului, pe Preacurata ta Mireasă, Maria. Amin.

 Ziua întâi

Meditaţie:

Îţi înfăţişezi înaintea ochilor tăi sufleteşti o căsuţă modestă. Trei persoane, un bărbat blând şi de o bunătate cerească, o Fecioară cu chip de înger şi un prunc de o frumuseţe cum nu s-a mai văzut pe pământ, trăiesc viaţă îngerească în acest umil lăcaş. Casa este în Nazaret. Cele trei persoane sunt: Sfântul Iosif, Preacurata Fecioară Maria şi Pruncul Isus. La temelia Sfintei Familii din Nazaret stă curăţia. Sfântul Iosif, ca şi Preacurata Fecioară Maria, se legase înaintea Domnului prin jurământ că îşi va păstra fecioria. Această jertfă a plăcut atât de mult lui Dumnezeu, încât l-a învrednicit să fie cap al Sfintei Familii, punând sub îngrijirea lui pe Isus şi pe Maria. Dacă vrei să afli har înaintea Domnului, caută să duci o viaţă cât mai curată şi cere, pe lângă darul deosebit pentru care faci novena, să-ţi mijlocească şi pe acela de a trăi restul vieţii într-o cât mai desăvârşită curăţie sufletească.

Rugăciune:

Preamărite Sfinte Iosife, care pentru curăţia ta îngerească ai fost ales de Preasfânta Treime ca logodnic al Preacuratei Fecioare Maria, iată, eu, nevrednicul, alerg la tine cu dragoste şi încredere şi îţi cer să-mi mijloceşti, de la Preabunul Isus, pe care L-ai purtat în braţele tale, ajutorul… (aici aminteşti scopul pentru care faci novena), precum şi darul de a duce o viaţă curată, de a mă împotrivi ispitelor, de a-mi păzi ochii, prin care intră în inimă pofta cea necurată, de a-mi stăpâni limba de la orice cuvinte rele şi de a mă feri de auzul vorbelor necuviincioase, pentru ca în curăţie să-mi petrec viaţa, urmând de aici încolo pilda vieţii tale. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine şi mă ajută!

 Ziua a doua

Meditaţie:

Sfântul Iosif este înălţat la cea mai mare cinste pe pământ: cinstea de a fi tatăl nutritor al lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, întrupat pentru mântuirea neamului omenesc. La această înălţare, Sfântul Iosif îi răspunde cu o şi mai mare smerenie. În loc să se laude sau să se mândrească pentru că Dumnezeu i-a încredinţat în grija lui pe Isus şi pe Maria, el se smereşte şi mai mult pe sine, socotindu-se nevrednic de atâta cinste din partea Cerului. El păstrează în adâncul inimii sale marea taină ce i-a fost încredinţată de Dumnezeu. Cât a trăit nu a spus nimănui un cuvânt despre înalta misiune ce o are pe pământ, de a creşte, de a îngriji şi a purta în braţele sale pe Cel ce a făcut Cerul şi pământul, pe Dumnezeu-Cuvântul întrupat.

Aleargă cu încredere la Sfântul Iosif, căci Isus, pe care L-a purtat în braţele sale, îţi va asculta rugăciunea prin mijlocirea lui. Cere-i însă, odată cu darul pentru care faci novena, şi pe acela de a-ţi câştiga virtutea smereniei, alungând din inima ta toată mândria deşartă, urmând pilda Sfântului Iosif, care în viaţa lui pământească nu a căutat niciodată cinstea lumii şi lauda oamenilor, ci numai cum să fie mai plăcut lui Dumnezeu şi cum să-şi împlinească mai bine şi mai cu sfinţenie slujba ce i s-a încredinţat.

Rugăciune:

Preamărite Sfinte Iosife, care ai fost învrednicit să fii ales ca tată nutritor al Fiului lui Dumnezeu întrupat, pentru iubirea care ai avut-o faţă de Pruncul Isus şi pentru gingăşia şi dragostea cu care L-ai îngrijit şi ocrotit, te rog, ia-mă şi pe mine sub ocrotirea ta şi mă ajută să dobândesc şi eu, prin mijlocirea ta, darul (aici aminteşti scopul novenei) şi odată cu acesta ajutorul de a-mi câştiga acele virtuţi creştineşti, prin care a strălucit Sfânta Familie din Nazaret, al cărei cap ai fost tu. Îţi cer îndeosebi să-mi mijloceşti virtutea smereniei, atât de plăcută lui Isus şi Preacuratei Lui Maici, Maria. Ajută-mă să rabd creştineşte toate umilirile, aducându-mi aminte de umilirile şi batjocurile pe care le-a răbdat blândul şi nevinovatul Isus pentru păcatele noastre, să suport durerile, gândindu-mă la durerile cumplite ce le-a suferit Isus pe Cruce pentru noi. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Sfinte Iosife, ajută-mă şi te roagă pentru mine!

 Ziua a treia

Meditaţie:

Sfântul Iosif îşi petrece viaţa în Nazaret, muncind din greu. El este un umil meşteşugar, lemnar. Isus, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este sub ascultarea lui, îl ajută, munceşte alături de el şi i se supune întru toate. Ce cinste este aceasta pentru un om, ca să aibă sub porunca lui pe Împăratul Cerului şi al pământului, pe Răscumpărătorul lumii! Sfântul Iosif îşi împlineşte datoria părinteşte. Isus ascultă cu iubire. Cât de dulce şi de gingaşă este porunca Sfântului Iosif, şi cât de smerită şi de blândă este ascultarea lui Isus. Cel ce porunceşte este un om. Cel ce ascultă este Fiul lui Dumnezeu – Unul născut, prin care toate s-au făcut. Prin aceasta, Isus ne învaţă să ascultăm de mai marii noştri, precum El, Dumnezeu fiind, ascultă şi se supune întru toate unui om. Prin ascultarea de cei ce sunt rânduiţi de Dumnezeu peste noi, ne facem asemenea lui Isus, care a fost ascultător întru toate, căci nimic nu iubeşte Isus mai mult decât ascultarea. Cere, deci, Sfântului Iosif, ca, odată cu darul pentru care faci novena, să-ţi mijlocească de la Isus şi pe acela al ascultării de mai-marii tăi, şi îndeosebi faţă de cei care sunt puşi de Dumnezeu să te conducă sufleteşte şi să-ţi îndrepte paşii tăi pe calea veşnicei fericiri.

Rugăciune:

Preamărite Sfinte Iosife, care niciodată nu te-ai împotrivit poruncilor dumnezeieşti şi îndemnurilor insuflate de Sfântul Spirit, împlinindu-ţi totdeauna şi fără murmur îndatoririle tale pământeşti, mijloceşte-mi de la Preabunul Isus, care a fost sub îngrijirea ta pildă de supunere şi de ascultare, darul de a fi şi eu supus şi ascultător faţă de mai-marii mei. Ajută-mă, îndeosebi, să ascult de cei ce mă povăţuiesc pe calea mântuirii sufletului meu, să primesc cu smerenie şi să urmez cu dragoste sfaturile părinţilor mei sufleteşti; să ţin poruncile Sfintei Biserici şi să duc o viaţă creştinească, pilduitoare pentru aproapele meu, învrednicindu-mă şi de darul deosebit pentru care fac această novenă. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… şi acum…

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine şi mă ajută!

 Ziua a patra

Meditaţie:

Sfântul Iosif a fost un om drept şi temător de Dumnezeu, care niciodată nu a călcat legea şi poruncile dumnezeieşti. Inima lui bună, blândă şi dreaptă nu a fost întinată cu nici un păcat. Pentru înalta lui sfinţenie a fost aşezat de Dumnezeu în fruntea Sfintei Familii din Nazaret. El este pilda sau icoana vie a vieţii creştineşti. În el strălucesc toate virtuţile patriarhilor Legii Vechi: credinţa lui Avram, ascultarea lui Isac, răbdarea lui Iacob, nevinovăţia lui Iosif din Egipt, blândeţea lui Moise, umilinţa lui David şi înţelepciunea lui Solomon. Prin viaţa lui, Sfântul Iosif, odată cu darul pentru care îi închini aceste nouă zile, să-ţi mijlocească de la Isus şi graţia de a-ţi petrece viaţa în sfinţenie, păzind poruncile şi făcând fapte creştineşti.

Rugăciune:

Preamărite Sfinte Iosife, icoană a sfinţeniei, pildă a dreptăţii, oglindă a tuturor virtuţilor, iată, eu, care mi-am petrecut viaţa în deşertăciuni şi păcate, alerg astăzi la tine şi îţi cer cu adâncă încredere şi smerenie ca să-mi mijloceşti de la Preabunul Isus, pe care l-ai purtat în braţele tale, darul unei vieţi curate şi cu adevărat creştineşti. Roagă-te pentru mine lui Isus, ca să sădească în inima mea dragostea faţă de adevăr, ura faţă de păcat, scârba şi dezgustul faţă de tot ce e neplăcut lui Dumnezeu, potrivit sfintelor porunci şi învăţături ale Bisericii. Ajută-mă să ocolesc prilejurile de a păcătui, să fug de locurile unde pândesc obiceiurile cele rele şi să-mi împodobesc sufletul cu virtuţi şi fapte bune, învrednicindu-mă şi de darul pentru care îţi jertfesc aceste nouă zile.

Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Sfinte Iosife, ajută-mă şi te roagă pentru mine!

 Ziua a cincea

Meditaţie:

Ceea ce l-a făcut pe Sfântul Iosif să afle har înaintea lui Dumnezeu şi să fie ales cap al Sfintei Familii din Nazaret a fost sfinţenia. Prin sfinţenie s-a învrednicit de cinstea de a avea sub îngrijirea lui pe Isus şi pe Maria. Sfântul Iosif nu s-a mulţumit cu atât, ci a căutat să meargă din sfinţenie în sfinţenie, să se sfinţească zi de zi, pas cu pas, făcând întru toate voia lui Dumnezeu. Viaţa lui a fost o jertfă zilnică, o jertfă de fiecare clipă, adusă lui Dumnezeu sub forma răbdării tuturor încercărilor. Cu fiecare încercare, s-a urcat şi mai sus pe scara sfinţeniei, arătându-şi statornicia, dragostea şi supunerea faţă de Dumnezeu. Gândeşte-te acum cum primeşti tu încercările şi suferinţele pe care ţi le trimite Dumnezeu. Cât de puţin creştineşte te porţi cu cei prin care îţi trimite Dumnezeu aceste încercări, cât de greu ierţi pe cei care te jignesc sau îţi pricinuiesc pagube şi neplăceri. Priveşte la Sfântul Iosif, care nu blestemă pe cei ce-l alungă din moştenirea părinţilor săi; nu poartă duşmănie celor ce-l izgonesc de pe pământul strămoşilor săi. El iartă pe duşmanii săi şi se roagă pentru ei.

Cere Sfântului Iosif să-ţi mijlocească de la Preabunul Isus, odată cu darul deosebit pentru care te rogi în aceste nouă zile, şi pe acela al tăriei în încercări şi al răbdării creştineşti în suferinţe şi necazuri. Roagă-l să te ajute să tragi folos din toate necazurile şi durerile vieţii, pentru a te sfinţi şi a fi vrednic de numele de creştin. Pătrunde-te tot mai mult de adevărul că suferinţa şi răbdarea sunt izvoare ale sfinţeniei.

Rugăciune:

Preamărite Sfinte Iosife, care te-ai învrednicit, prin sfinţenia vieţii tale, a fi ales logodnic al Preacuratei Fecioare Maria şi tată nutritor al Fiului lui Dumnezeu, care s-a făcut om pentru mântuirea noastră, învredniceşte-mă de sprijinul tău, ca prin mijlocirea ta să primesc de la Preabunul Isus, odată cu darul pentru care înalţ rugăciuni în aceste nouă zile, şi pe acela al tăriei în încercări, al răbdării şi al iertării creştineşti; să pun stăpânire pe pornirile mele, să-mi înfrânez mânia, să-mi potolesc ura, să deprind blândeţea, să cultiv iertarea şi dragostea faţă de aproapele, din iubire faţă de Isus, Răscumpărătorul nostru. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Sfinte Iosif, roagă-te pentru mine şi mă ajută!

 Ziua a şasea

Meditaţie:

„Dreptul prin credinţă va fi viu”, zice Sfântul Apostol Pavel în epistola către Evrei (10. 38). „Iară Iosif era bărbat drept”, ne spune Sfântul Evanghelist Matei (1.19). Şi cât de mare a fost credinţa Sfântului Iosif! Cu câtă încredere a primit el cuvântul Domnului, când i-a vestit prin înger că Preacurata Fecioară Maria va naşte de la Spiritul Sfânt pe Mântuitorul lumii! Credinţa a fost piatra de temelie a vieţii Sfântului Iosif. El a crezut în făgăduinţa Domnului. Valurile cele mai grele şi cele mai potrivnice încercări nu au fost în stare să-l clatine în credinţa lui. Şi cât de mari au fost încercările prin care a trecut Sfântul Iosif, cel prigonit de Irod, cât de mare a fost sărăcia în care a trăit!

Cercetează-ţi conştiinţa şi vezi cum stă credinţa ta. Cum te împotriveşti vântului ispitelor împotriva credinţei. Nu cumva stai la tocmeală cu cei care caută să te abată de la credinţa cea adevărată? Nu şovăieşti şi nu-ţi pierzi curajul şi încrederea când solii întunericului îţi dau târcoale, îţi ponegresc Biserica şi credinţa cea adevărată, catolică? Nu cumva stai pe gânduri când ţi se oferă câştiguri sau foloase dacă te-ai lepăda de adevărata Biserică a lui Christos?

Gândeşte-te la Sfântul Iosif, aleargă la el, la stânca neclintită a credinţei, şi cere-i să-ţi mijlocească de la Preabunul Isus tărie în credinţă, căci „fără credinţă este cu neputinţă a plăcea lui Dumnezeu”, zice Sfântul Apostol Pavel.

Rugăciune:

Preamărite Sfinte Iosife, care prin statornicia şi tăria în credinţă te-ai învrednicit de cel mai mare har pe pământ, de a avea sub îngrijirea ta pe Isus şi pe Maria, iată, şi eu, nevrednicul, cu adâncă smerenie şi cu vie încredere şi nădejde alerg la tine şi te rog, din adâncul inimii mele, să mă primeşti sub ocrotirea ta şi să-mi mijloceşti, de la Preabunul şi milostivul Isus, darul (aici aminteşti scopul pentru care faci novena) pentru care îţi închin aceste nouă zile de rugăciune, şi, mai presus de acest dar, să mă ajuţi să dobândesc o voinţă cât mai puternică de a creşte în bine, de a mă întări şi de a fi statornic în credinţă până la moarte; de a mă împotrivi ispitelor împotriva dreptei credinţe şi de a nu mă lăsa amăgit de ispititori; de a-mi mărturisi crezul şi de a-mi apăra Biserica, fie şi cu preţul vieţii mele. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine şi mă ajută!

 Ziua a şaptea

Meditaţie:

Sfântul Iosif a trăit retras, ocolind lumea şi deşartele ei plăceri şi desfătări. Viaţa lui a fost o viaţă de necontenită rugăciune, o viaţă petrecută cu Dumnezeu. El lăuda pe Domnul în timpul prescris de lege şi îl lăuda în tot cursul zilei, muncind. Pentru el, şi munca era o rugăciune. Din rodul muncii lui, el aducea jertfă de mulţumire şi de recunoştinţă lui Dumnezeu. Iar râvna lui pentru Casa Domnului era neîntrecută. Cu câtă dragoste nu făcea el drumul cel lung şi obositor, de mai multe ori pe an, la Ierusalim, spre a aduce Domnului jertfă şi prinos de rugăciune! Prin rugăciune, a fost necontenită unirea cu Dumnezeu. Prin rugăciune a primit darul cunoaşterii voinţei lui Dumnezeu şi puterea de a o împlini, învingând toate greutăţile şi ispitele.

Cercetează-ţi conştiinţa şi vezi cum stai cu rugăciunile. Te rogi regulat în fiecare zi? Înalţi către Dumnezeu, după fiecare mâncare, măcar un gând de mulţumire? Cercetezi Biserica în duminici şi sărbători şi eşti de faţă la Sfintele Slujbe? Ori nu eşti în stare să aduci nici atâta jertfă din dragoste faţă de Dumnezeu? Sfinţii Părinţi ne învaţă că acei care se ştiu ruga cu evlavie ştiu să ducă şi o viaţă bună. Sfântul Apostol Pavel ne porunceşte: „Nu încetaţi a vă ruga!”

Aleargă dar la Sfântul Iosif şi cere-i să-ţi mijlocească de la Isus spiritul evlaviei şi al rugăciunii.

Rugăciune:

Peamărite Sfinte Iosife, care prin rugăciune ai trăit în unire cu Dumnezeu, ridicându-te la culmile sfinţeniei, mijloceşte-mi de la Preabunul Isus darul evlaviei şi al rugăciunii, care să mă apropie de Dumnezeu, să-mi dea tărie ca să pot alunga din inima mea toate dorinţele deşarte şi păgubitoare sufletului şi, din mintea mea, toate gândurile rele şi netrebnice. Ajută-mă ca în timpul zilei, în vremea lucrului, să-mi pot ridica inima şi gândul către Dumnezeu; Lui să-I închin munca mea; Lui să-I dăruiesc viaţa mea; Lui să-I încredinţez inima mea şi toate simţurile mele. Sprijineşte-mă, o, Sfinte Iosife, ca să mă pot ridica din nepăsarea şi lâncezeala mea sufletească; să dobândesc zel şi ardoare în rugăciune, râvnă faţă de Biserică; să-mi curăţesc adeseori sufletul de păcate, prin Spovedanie; să primesc cât mai des în inima mea pe Isus în Sfânta Taină a Cuminecăturii. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine şi mă ajută!

 Ziua a opta

Meditaţie:

Sfântul Iosif L-a iubit în mod deosebit pe Dumnezeu. După Preacurata Fecioară Maria, nu a fost pe pământ altă inimă atât de înflăcărată de iubire faţă de Dumnezeu ca inima Sfântului Iosif. Casa Sfintei Familii din Nazaret a fost casa iubirii lui Dumnezeu. Nici un lăcaş pământesc nu a adăpostit atâta iubire sfântă, atâta dragoste dumnezeiască, atâta spirit de jertfă, atâta supunere negrăită faţă de voinţa lui Dumnezeu ca umila căsuţă din Nazaretul Galileii. Casa lui Iosif a fost casa tuturor virtuţilor, în fruntea cărora a strălucit cea mai mare dintre virtuţi: IUBIREA. Cum să nu se aprindă de iubire inima Sfântului Iosif, când avea necontenit lângă sine pe însuşi Izvorul Iubirii, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu?

Aruncă o privire în inima ta şi vezi de ce iubire e stăpânită. Sălăşluieşte acolo iubirea sfântă faţă de Dumnezeu, sau e stăpânită inima ta de dragostea neorânduită faţă de plăcerile şi deşertăciunile acestei lumi trecătoare? Străluceşte în inima ta dragostea creştinească faţă de aproapele, care e un semn că iubeşti pe Dumnezeu, sau este cuprinsă de pizmă, de ură, de dorinţă de răzbunare, care sunt tot atâtea semne că în inima ta s-a stins iubirea şi că în ea stăpâneşte duhul întunericului?

Aleargă cu încredere la Sfântul Iosif şi cere-i, cu multă smerenie şi evlavie, să te apropie de Isus, Izvorul dragostei dumnezeieşti, ca să aprindă în inima ta flacăra sfintei iubiri şi să-ţi dea tărie să nu o mai laşi înăbuşită de patimi şi păcate.

Rugăciune:

Preamărite Sfinte Iosife, care prin iubirea ta înflăcărată faţă de Dumnezeu ai atins culmile sfinţeniei, la tine alerg cu încredere şi nădejde, să-mi mijloceşti de la Preabunul Isus darul de a-L iubi pe El mai presus de orice pe acest pământ. Cred că tu mă poţi ajuta şi nădăjduiesc că prin mijlocirea ta voi primi harul de a alunga din inima mea tot ceea ce mă împiedică să-L iubesc numai pe El, pe Isus, pe care Îl vreau singur stăpân pe fiinţa mea şi pe toate simţurile mele. O, Sfinte Iosife, care ai purtat pe Isus, ca prunc, în braţele tale, ajută-mă să-L port şi eu în inima mea înflăcărată de focul dragostei dumnezeieşti şi curăţită de păcate prin sfânta taină a pocăinţei. Ajută-mă să-ţi urmez pilda şi să-mi dovedesc iubirea mea faţă de Dumnezeu prin fapte de iubire faţă de aproapele. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine şi mă ajută!

 Ziua a noua

Meditaţie:

Sfântul Iosif a avut cea mai fericită moarte. El a avut la căpătâiul lui pe Isus şi pe Maria. A trecut din lumea aceasta înconjurat de dragostea lui Isus şi a Preacuratei Fecioare. O, ce negrăită fericire, ce cerească bucurie să fii mângâiat în ceasul cel din urmă de Isus şi de Maria.

Cere Sfântului Iosif ajutorul să te învredniceşti de o moarte bună. Roagă-te cu stăruinţă pentru îndreptarea vieţii tale şi cere prin mijlocirea Sfântului Iosif harul ca moartea să nu te găsească nepregătit sau cu sufletul împovărat cu vreun păcat, care să-ţi primejduiască fericirea veşnică. Caută să ai cât mai des pe buzele tale, şi îndeosebi seara, când te culci, cele trei nume atât de dulci pentru inima creştină: Isus, Maria, Iosif.

Rugăciune:

Preamărite Sfinte Iosife, care ai dus pe pământ o viaţă de negrăită sfinţenie, lângă Isus şi Preacurata Fecioară Maria, care cu gingăşie şi cerească dragoste te-au îngrijit pe patul morţii, mijloceşte-mi graţia de a avea şi eu în ceasul cel din urmă, la căpătâiul meu, pe Isus şi pe Maria, pentru a primi sufletul meu şi a-l duce în lăcaşul veşnicei fericiri. Ajută-mi, Sfinte Iosife, să-mi îndrept viaţa şi să mă învrednicesc de o moarte bună, creştinească. Ocroteşte-mă şi mă apără, ca nu cumva moartea să mă surprindă nepregătit sau cu sufletul încărcat cu povara vreunui păcat de moarte, ci treaz şi totdeauna gata, ca fecioarele cele înţelepte, să întâmpin pe cerescul Mire, când va veni să mă ia în lăcaşurile veşnicei bucurii. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine şi mă ajută!

 Rugăciune de încheiere

Doamne Dumnezeule,Părinte Atotputernice, care bine ai voit a da oamenilor apărători şi ajutători pe sfinţii Tăi cei din veac, care bine Ţi-au plăcut în toată vremea, dă-ne nouă, prin mijlocirea Sfântului Iosif, pe care Tu l-ai ales de părinte nutritor al Fiului Tău întrupat, să ne ferim de tot păcatul şi de toată primejdia trupească şi sufletească. Prin mijlocirea aceluia, pe care atâta l-ai iubit în această lume, încât i-ai încredinţat pe Isus, Mielul cel nevinovat, şi pe cea mai curată decât Heruvimii, dă-ne, rugămu-Te, ca toate zilele vieţii noastre să le petrecem întru frica Ta, iar la înfricoşătoarea judecată a Fiului Tău, dă-ne, Părinte Preamilostive, prin mijlocirea Sfântului Iosif, răspuns bun şi neînfricoşat de toată puterea diavolească. Amin.

Alte rugăciuni în cinstea Sfântului Iosif

Rugăciune:

Doamne Dumnezeule, Preadrept Judecător – Isuse, Dumnezeul sufletelor şi a tot trupul, care nu laşi nerăsplătit nici un pahar de apă dat cu iubire în numele Tău, şi care nici pe Crescătorul Tău nu l-ai lăsat nerăsplătit, ci ai primit ultima lui suflare, iar la învierea Ta cea preamărită l-ai dus cu Tine în Raiul Tău, pentru rugăciunile lui, Doamne, dăruieşte-mi şi mie, ca în această viaţă, pe toate cărările să fiu povăţuit de Iosif şi Maria, iar la ieşirea mea din lume, fă ca Maria şi Iosif să fie de faţă, întărind sărmanul meu suflet împotriva ispitelor care îl vor strâmtora atunci, şi sufletul meu să-l ia Preacurata Ta Maică, împreună cu preamăritul Iosif, să-l ducă la Tine, Judecătorul cel preadrept, ca să-l aşezi în lăcaşurile Tale, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viaţă fără de sfârşit. Amin.

Rugăciune:

Doamne Dumnezeule, Împărate al veacurilor, care ai trimis oamenilor Mântuitor pe însuşi Fiul Tău, Unicul născut, Domnul nostru Isus Christos, pe care bine ai voit a-L face ascultător de Preacurata Sa Maică şi de părintele său crescător, Sfântul Iosif, prin mijlocirea acestor două persoane atât de iubite Ţie, Maria şi Iosif, dăruieşte-ne îndurările Tale, ca totdeauna iubind pe Fiul Tău, precum L-au iubit ei, să împlinim cursul acestei vieţi întru frica Ta, gândind întotdeauna şi făcând numai cele ce sunt spre mărirea Ta şi spre folosul sufletelor noastre.

Doamne, care ai pus pe Sfântul Iosif păzitor al Sfintei Familii, al preadulcelui Tău Fiu şi al Preacuratei şi alesei Tale Fiice, Maria, pune-l totodată păzitor peste întreaga familie creştină şi, prin mijlocirea rugăciunilor lui, dăruieşte pace turmei câştigate cu patimile şi moartea Fiului Tău. Stinge, cu puterea Ta, întărâtările potrivnicilor, fă să înceteze dezbinările între creştini, adună-i pe toţi sub oblăduirea supremului păstor, Papa, pe care Tu l-ai îndreptăţit să povăţuiască Turma Ta la păşunea cea sufletească în această lume şi să ţină locul Fiului Tău.

Aprinde focul dragostei Tale în toate inimile creştinilor. Familiile le întăreşte şi le păzeşte de tot răul şi de toată primejdia, ca toţi într-o inimă şi într-un gând să Te mărim pe Tine în veci. Amin.

(din cartea de rugăciuni “Calea mântuirii”, Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *